• SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegSbaeneg
 • GWNEWCH FISA INDIAN

Canllaw Twristiaeth i Driniaethau Ayurvedic Traddodiadol yn India

Wedi'i ddiweddaru ar Feb 03, 2024 | Visa Indiaidd Ar-lein

Mae Ayurveda yn driniaeth oesol sydd wedi bod yn cael ei defnyddio yn is-gyfandir India ers miloedd o flynyddoedd. Mae'n hynod ddefnyddiol cael gwared ar anhwylderau a allai fod yn rhwystro gweithrediad priodol eich corff. Yn yr erthygl hon, rydym yn ceisio edrych ar rai agweddau ar y triniaethau Ayurveda.

Mae rhestr Ayurvedic o driniaethau a'u buddion yn ddiddiwedd. Felly, os ydych chi am brofi buddion diddiwedd y triniaethau Ayurveda traddodiadol eich hun, cydiwch yn eich fisa ac ewch draw i India, rydych chi ar fin cael reid llawn enaid.

A traddodiad milenia-hen sy'n anelu at ddod â dyn yn ôl i'w wreiddiau gyda natur, mae Ayurveda yn faes hynafol, dwys ac effeithiol. Mae’n seiliedig ar ddealltwriaeth ddofn o drysorau di-rif natur a all ein hiacháu rhag anhwylderau dirifedi, tra ar yr un pryd yn ein helpu i gyflawni ein hunain - yn gorfforol, yn feddyliol, yn ogystal ag yn ysbrydol.

Mae'n realiti trist bod sefyll yn yr amser heddiw, dyn wedi colli ei gysylltiad â natur - ond mae'r arfer hynafol o Ayurveda yn atgof doeth i ddod ag ychydig o newid yn ein ffordd o fyw ac ymgorffori'r wybodaeth oesol hon i wella ein hunain â natur. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybod ychydig mwy am y triniaethau Ayurvedic hynafol, daliwch ati i ddarllen ein herthygl.

Mae angen Visa e-Dwristiaeth India (eVisa India or Visa Indiaidd Ar-lein i weld y lleoedd anhygoel a phrofiadau fel twristiaid tramor yn India. Fel arall, gallech fod yn ymweld ag India ar an Visa e-Fusnes India ac eisiau gwneud ychydig o hamdden a golygfeydd yn India. Mae'r Awdurdod Mewnfudo India yn annog ymwelwyr ag India i wneud cais amdanynt Visa Indiaidd Ar-lein (e-Fisa India) yn hytrach nag ymweld â Chonswliaeth Indiaidd neu Lysgenhadaeth Indiaidd.

Beth yw Ayurveda?

Practis meddygol sydd â'i wreiddiau'n ddwfn y tu mewn i natur, tarddodd Ayurveda yn India am y tro cyntaf fwy na 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r term "Ayurveda" yn deillio o'r termau Sansgrit "ayur" (sy'n golygu bywyd), a "veda" (sy'n golygu gwyddoniaeth a gwybodaeth). I grynhoi, gellir cyfieithu Ayurveda yn fras i “wybodaeth bywyd”.

Mae Ayurveda, fel triniaeth feddygol, yn credu bod afiechydon yn cael eu hachosi oherwydd anghydbwysedd neu straen sydd wedi'i achosi yn ymwybyddiaeth person. Felly, mae Ayurveda yn rhagnodi ffordd benodol o gwella ffordd o fyw trwy ymyriad, ar ffurf therapïau naturiol, a fydd yn helpu'r person i adennill cydbwysedd rhwng ei corff, meddwl, ysbryd, ac adennill cytgord â'r amgylchedd naturiol. 

Mae arfer naturiol Ayurveda yn dechrau gydag an broses puro mewnol, a ddilynir gan a diet arbennig, rhai meddyginiaethau llysieuol, therapi tylino, ioga, a myfyrdod. Prif sail y driniaeth Ayurvedic yw'r cysyniad o gydgysylltiad cyffredinol â chyfansoddiad y corff dynol neu "Prakriti", a grymoedd bywyd, a elwir hefyd yn "doshas."

Nod triniaeth Ayurveda yw gwella'r person sy'n sâl dileu ei amhureddau mewnol, lleihau'r holl symptomau (corfforol neu ysbrydol), cynyddu eu gwrthwynebiad i'r afiechyd, cael gwared ar bob arwydd o bryder, ac o ganlyniad, dyrchafu cytgord bywyd y person. Amryw o olewau, sbeisys cyffredin, a phlanhigion, gan gynnwys perlysiau, yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn triniaethau ayurvedic traddodiadol.

DARLLEN MWY:

Rhoddir Visa Argyfwng Indiaidd (eVisa ar gyfer argyfwng) i dramorwyr sy'n gorfod ymweld ag India ar sail argyfwng. Os ydych chi'n byw y tu allan i India ac angen ymweld ag India am argyfwng neu reswm brys, fel marwolaeth aelod o'r teulu neu un annwyl, dod i'r llys am resymau cyfreithiol, neu aelod o'ch teulu neu un annwyl yn dioddef o wir. salwch, gallwch wneud cais am fisa brys India. Dysgwch fwy yn Y Fisa Argyfwng i Ymweld ag India.

Trosolwg Eang o Driniaethau Ayurvedic

Shodhana Chikitsa - Panchakarma

Shodhana Chikitsa - Panchakarma

Gellir cyfieithu Panchakarma yn llythrennol i “Pum gweithred” (mae Pancha yn golygu pump, a karma yn golygu gweithredoedd). Mae Shodhana Chikitsa neu Panchakarma ymhlith un o'r sylfeini allweddol y triniaethau Ayurveda traddodiadol. 

Techneg holl-naturiol a chyfannol, mae'n ffordd i adnewyddu a phuro corff a meddwl person. Mae'n cynnwys cyfres o bum therapi mawr, gyda phob therapi yn canolbwyntio ar swyddogaeth graidd y corff. Mae'n glanhau'r system gyfan ac yn cael gwared ar yr holl docsinau a deunyddiau gwastraff sy'n cael eu hadneuo'n raddol dros amser, ym mhob man cul a bach o'n corff, a elwir hefyd yn “srotas”.

Pa mor hir Mae'r Shodhana Chikitsa - Panchakarma yn ei gymryd?

Mae therapi Shodhana Chikitsa neu Panchakarma fel arfer yn cymryd o gwmpas 21 diwrnod i fis, yn amrywio yn ôl cyflwr a gofynion y person. Fodd bynnag, argymhellir fel arfer i fynd trwy o leiaf 21 i 28 diwrnod o driniaeth, i wir yn teimlo ei fanteision o'r tu mewn. Gelwir Panchkarma hefyd yn “Shodhana Chikitsa”, y gellir yn llythrennol ei gyfieithu i “driniaeth buro”. Mae'n defnyddio amrywiaeth o berlysiau meddygol, olewau a sbeisys i adael effaith hirdymor ar les cyffredinol yr unigolyn.

Manteision Panchakarma

A triniaeth adnewyddu unigryw sy'n llacio meddwl, corff, ac enaid yr unigolyn, mae'r driniaeth Panchkarma yn glanhau'r corff o'i holl amhureddau a thocsinau. Mae yna nifer o therapïau sy'n dod o dan y driniaeth Panchakarma, ac mae pob un ohonynt yn helpu dyrchafu'ch metaboledd, gwella cylchrediad gwaed y corff a'r system lymffatig (sy'n tynnu'r tocsinau o'ch corff), a rhoi hwb i'r system imiwnedd gyffredinol. 

Gyda'r gwahanol therapïau ffocws sy'n anelu at rannau penodol o'r corff, mae buddion y driniaeth Panchakarma yn amrywiol a dwys -

 • Yn adnewyddu'r croen a'r meinweoedd
 • Yn Arfer Imiwnedd
 • Yn helpu i ymlacio a lleddfu
 • Yn cael gwared ar docsinau cyfanredol y corff
 • Cael gwared ar yr holl straen a phryder a allai fod yn plagio'ch meddwl
 • Yn adfer cydbwysedd naturiol y corff
 • Yn rheoleiddio'r metaboledd
 • Yn glanhau ac yn gwella'r system dreulio
 • Yn agor yr holl sianeli sydd wedi'u blocio yn y corff

DARLLEN MWY:

Mae Gogledd-ddwyrain India yn ddihangfa berffaith i unrhyw un sy'n chwilio am harddwch golygfaol hudolus, a thirwedd dawel, ynghyd â chyfuniad o farchnadoedd hynod. Er bod pob un o'r saith chwaer yn debyg iawn i'w gilydd, mae pob un ohonynt yn unigryw yn ei ffordd unigol ei hun. Yn ychwanegol ato mae amrywiaeth ddiwylliannol y saith talaith, sy'n wirioneddol berffaith. Dysgwch fwy yn Gem Gudd India - Y Saith Chwaer

Purvakarma (Paratoi ar gyfer y Therapïau Panchakarma)

Purvakarma (Paratoi ar gyfer y Therapïau Panchakarma)

Cyn i unigolyn ddechrau'r therapïau Panchakarma, mae angen iddynt baratoi eu cyrff a'u meddyliau mewn ffordd y bydd y therapi yn fwyaf buddiol iddo. Mewn triniaethau ayurvedic, gwneir hyn trwy'r therapïau Panchakarma, sy'n cael eu cyfieithu'n llythrennol i “cyn gweithredoedd”. Y technegau a berfformir yw:

 •  Snehan (oleation Mewnol ac Allanol) - Dyma'r dechneg y bydd eich corff yn cael ei baratoi naill ai trwy gymryd rhai ghee neu olew â meddyginiaeth lysieuol, neu bydd yn rhaid i chi gael tylino ysgafn gydag olew wedi'i drwytho â llysieuol. Gelwir y broses hon o gyflwyno eich corff i olewau, boed yn fewnol neu'n allanol, yn oleation. Mae'n helpu i iro holl organau eich corff, felly gwella cylchrediad y gwaed a'i wneud yn fwy parod i dderbyn buddion therapïau Panchakarma.
 • Swedan (Chwysu trwy stêm) - Mae'n dechneg a ddefnyddir i wneud i'r unigolyn chwysu, yn bennaf trwy ei gyflwyno i stêm dŵr neu laeth. Mae'r dechneg hon i fod i actifadu'r mandyllau a chwarennau chwys y corff, gan gasglu tocsinau'r corff trwy eu rhwymo ag amrywiol olewau a phastau meddyginiaethol a ddefnyddir yn therapïau Panchakarma, ac yn olaf eu tynnu o'r corff.

DARLLEN MWY:
Mae Awdurdod Mewnfudo India wedi atal cyhoeddi Visa e-Dwristiaid 1 flwyddyn a 5 mlynedd o 2020 gyda dyfodiad pandemig COVID19. Ar hyn o bryd, dim ond Visa Ar-lein 30 diwrnod y mae Awdurdod Mewnfudo India yn ei gyhoeddi. Darllenwch fwy i ddysgu am hyd gwahanol fisas a sut i ymestyn eich arhosiad yn India. Dysgwch fwy yn Opsiynau Estyniad Visa Indiaidd.

Y Triniaethau Ayurvedic a'u Heffeithiau Pwerus 

Nawr bod corff yr unigolyn wedi'i baratoi, gallant symud ymlaen i dderbyn y triniaethau ayurvedic. Mae'n cynnwys y canlynol:

 • Vamanan (chwydu a achosir yn feddygol) -

Mae'n canolbwyntio ar y System resbiradol a llwybr gastroberfeddol uchaf. Dyma'r mwyaf buddiol i'r rhai sy'n dioddef o broblemau anadlol a sinws. Yn y driniaeth Vamanam, mae'r person yn gwneud i chwydu, gan ddefnyddio cynhyrchion naturiol a pherlysiau, er mwyn cael gwared ar yr holl tocsinau sy'n bresennol yn eu system resbiradol a sinysau. Mae Vamananam yn rheoli'r “kapha dosha”, gan ddod â chydbwysedd yn ôl yn eich corff. Mae hefyd yn helpu gyda phawb clefydau kapha, Clefydau croen fel leucoderma, Asthma, a chyflyrau anadlol cysylltiedig, a chlefydau meddwl trech Kapha.

 • Virechanam (Purgi a achosir yn feddygol) -

 Mae'n canolbwyntio ar y System dreulio, dueg, afu, a dueg. Mae ein system dreulio yn un o rannau pwysicaf a mwyaf gweithredol ein corff, gan dreulio, prosesu, a diarddel yr holl fwyd a diodydd sydd gennym bob dydd.

Nid yw'n syndod, dros amser, bod tocsinau yn tueddu i gronni a chael eu hadneuo yn y system dreulio, gan wneud llanast o allu'r corff i amsugno'r holl faetholion rydyn ni'n eu bwyta yn effeithlon. Nid yw hyd yn oed secretiadau corfforol fel sudd bustl a pancreas, sydd i fod i helpu i brosesu'r maetholion yn ein corff, yn aml yn cael eu diarddel yn iawn o'n corff. Felly mae'n bwysig iawn ailosod ein llwybr treulio bob hyn a hyn er mwyn ei lanhau yn ddwfn, yn ogystal â rhoi amser iddynt adnewyddu eu hunain.

Mae Triniaeth Virechanam yn ffordd wych o wneud hynny cael gwared ar yr holl docsinau o'r system dreulio, trwy gymorth purgiad a achosir yn feddygol neu ddiarddel fecal, ac fe'i cynlluniwyd yn benodol i buro'r llwybr treulio, y pancreas a'r afu. Yn canolbwyntio ar y dosha 'Pitha', ac mae'n fuddiol i bob math o anhwylderau treulio, anhwylderau a chlefydau croen a achosir gan dreulio, anhwylderau meddwl, a rhewmatism cronig.

DARLLEN MWY:

Er y gallwch chi adael India trwy 4 dull teithio gwahanol sef. mewn awyren, ar fordaith, ar drên neu ar fws, dim ond 2 fodd mynediad sy'n ddilys pan fyddwch chi'n dod i mewn i'r wlad ar e-Fisa India (India Visa Online) mewn awyren ac ar long fordaith. Dysgwch fwy yn Meysydd Awyr a Phorthladdoedd ar gyfer Visa Indiaidd

 • Snehavasthy (Enema) -

Snehavasthy

 Mae'n canolbwyntio ar system dreulio gyffredinol yr unigolyn. Mae gan y bach, yn ogystal â'r coluddyn mawr, lawer o dasgau sy'n gofyn am brosesu'r bwyd yr ydym wedi'i gael ac yn y pen draw ei baratoi i'w ryddhau o'r corff trwy ysgarthu.

Fodd bynnag, oherwydd y traul a'r straen cyson y mae'n rhaid i'r organau fynd drwyddo, mae gwastraff yn cronni sy'n arwain at weithrediad aneffeithiol y coluddion. Mae'r Snehavasthy yn triniaeth enema lle defnyddir olew meddyginiaethol i lanhau'r coluddyn, cael gwared ar wastraff a thocsinau, a helpu'r coluddion i barhau i weithredu'n dda. Mae'n fwyaf buddiol ar gyfer Clefydau sy'n gysylltiedig â Vata, Anhwylderau'r llwybr atgenhedlu, ac anhwylderau'r asgwrn cefn.


Dinasyddion llawer o wledydd gan gynnwys Unol Daleithiau, france, Denmarc, Yr Almaen, Sbaen, Yr Eidal yn gymwys ar gyfer E-Fisa India(Visa Indiaidd Ar-lein). Gallwch wneud cais am y Cais Ar-lein e-Fisa Indiaidd iawn yma.

Os oes gennych unrhyw amheuon neu os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich taith i India neu India e-Visa, cysylltwch Desg Gymorth Visa Indiaidd am gefnogaeth ac arweiniad.