• SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegSbaeneg
 • GWNEWCH FISA INDIAN

Gofynion Llun India eVisa

Wedi'i ddiweddaru ar Dec 21, 2023 | Visa Indiaidd Ar-lein

I gael Visa eTwristiaid, e-Feddygol, neu eFusnes ar gyfer India, mae angen i deithwyr gyflwyno sgan digidol o dudalen bio eu pasbort a llun diweddar sy'n cadw at feini prawf penodol. Bydd y swydd hon yn disgrifio Gofynion Llun Visa Indiaidd fel bod gennych chi'r siawns orau o gymeradwyo cais.

Mae'r broses gyfan o wneud cais am e-Fisa India yn cael ei chynnal ar-lein, sy'n gofyn am lanlwytho digidol yr holl ddogfennau, gan gynnwys y llun. Mae'r dull symlach hwn yn golygu mai cyrchu India trwy'r e-Fisa yw'r opsiwn mwyaf cyfleus, gan ddileu'r angen i ymgeiswyr gyflwyno gwaith papur corfforol mewn llysgenhadaeth neu gennad.

Mae caffael e-Fisa ar gyfer India yn broses syml os yw ymgeiswyr yn bodloni'r amodau cymhwyster a'r gofynion dogfen a nodir gan Lywodraeth India. Ymhlith y dogfennau angenrheidiol ar gyfer y cais mae copi digidol o ffotograff maint pasbort yn darlunio wyneb yr ymwelydd. Mae'r ffotograff wyneb hwn yn elfen orfodol ar gyfer pob math o e-Fisas Indiaidd, boed yn e-Fisas E-Fisa twristaidd ar gyfer India, y E-Fisa busnes ar gyfer India, y E-Fisa meddygol ar gyfer India, Neu 'r E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol ar gyfer India. Waeth beth fo'r math penodol o fisa, rhaid i ymgeiswyr uwchlwytho llun ar ffurf pasbort o'u hwyneb yn ystod y cais ar-lein. Mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr am holl ofynion lluniau Visa India, gan alluogi ymgeiswyr i lywio'r broses ymgeisio ar-lein ar gyfer e-Fisa India yn hawdd heb fod angen ymweld â'u Llysgenhadaeth Indiaidd leol.

A oes angen cynnwys llun yn y Cais E-Fisa Indiaidd?

Yn wir, mae'n orfodol. Bydd pob ffurflen gais am fisa, waeth beth fo'r math, yn gofyn yn orfodol i'r ymgeisydd gyflwyno llun ohonynt ei hun. Beth bynnag yw pwrpas ymweliad yr ymgeisydd ag India, mae ffotograff wyneb yn gyson yn ddogfen hanfodol ar gyfer cais E-Fisa Indiaidd. Amlinellir meini prawf gofynion Llun Visa Indiaidd isod yn nodi'r agweddau ar gyfer derbyn y llun.

Gofynion Penodol

Mae teithio i India gyda fisa electronig wedi dod yn hynod o hawdd ac effeithlon. Mae teithwyr byd-eang bellach yn dewis y fisa digidol, y gellir gwneud cais cyflym amdano ar-lein o fewn munudau.

Cyn cychwyn proses ymgeisio E-Fisa Indiaidd, mae angen i ddarpar ymgeiswyr ymgyfarwyddo â'r ddogfennaeth ofynnol. Mae'r dogfennau penodol yn amrywio yn dibynnu ar y math o fisa y gwneir cais amdano. Yn gyffredin, rhaid cyflwyno rhai ffeiliau gorfodol ar gyfer bron pob math o E-Fisa Indiaidd.

Wrth wneud cais am fisa Indiaidd ar-lein, rhaid i ymgeiswyr gyflwyno'r holl ddogfennau hanfodol ar ffurf electronig. Nid oes angen copïau ffisegol o'r dogfennau i'w cyflwyno i lysgenadaethau neu swyddfeydd tebyg.

Wedi'u trosi'n gopïau meddal, gellir uwchlwytho'r ffeiliau gyda'r ffurflen gais mewn fformatau fel PDF, JPG, PNG, TIFF, GIF, ac ati. Disgwylir i'r ymgeisydd lanlwytho'r ffeiliau hyn ar y wefan gan hwyluso'r cais E-Fisa Indiaidd neu gwasanaeth fisa electronig Indiaidd ar-lein. Efallai y bydd rhai gwefannau yn gofyn i ymgeiswyr e-bostio'r dogfennau ar gyfer prosesu fisa.

Os na all ymgeisydd lanlwytho dogfennau yn y fformatau penodedig, caniateir iddynt dynnu lluniau o'r dogfennau a'u huwchlwytho. Gellir defnyddio dyfeisiau fel ffonau symudol, tabledi, cyfrifiaduron personol, offer sganio proffesiynol, a chamerâu proffesiynol i ddal delweddau o'r ffeiliau gofynnol.

Yn y rhestr ffeiliau hanfodol ar gyfer y cais E-Fisa Indiaidd, gan gynnwys E-Fisa Indiaidd ar gyfer Twristiaid, Busnes, a dibenion meddygol, mae delwedd arddull pasbort o'r ymgeisydd yn hanfodol. Felly, mae'r erthygl hon yn rhoi arweiniad ar y canllawiau a'r manylebau ar gyfer y llun ar ffurf pasbort, gan sicrhau cais llwyddiannus E-Fisa Indiaidd.

Sut i Dynnu Ffotograffiaeth ar gyfer e-Fisa India?

Ar gyfer cais e-Fisa India llwyddiannus, mae'n hanfodol cyflwyno ffotograff digidol sy'n cadw at feini prawf penodol. Dilynwch y camau hyn i ddal delwedd briodol:

 • Lleolwch ystafell wedi'i goleuo'n dda gyda chefndir gwyn plaen neu liw golau.
 • Tynnwch unrhyw eitemau sy'n cuddio wynebau, fel hetiau a sbectol.
 • Sicrhewch nad yw gwallt yn rhwystro'r wyneb.
 • Sefwch tua hanner metr i ffwrdd o'r wal.
 • Wynebwch y camera yn uniongyrchol, gan sicrhau bod y pen cyfan yn weladwy o'r llinell wallt i'r ên.
 • Gwiriwch am gysgodion ar y cefndir neu'r wyneb a dileu llygad coch.
 • Llwythwch y llun i fyny yn ystod y broses ymgeisio e-Fisa.

Mae'n hanfodol nodi bod angen i blant dan oed sy'n teithio i India wneud cais am fisa ar wahân gyda ffotograff digidol. Ar wahân i ddarparu llun priodol, rhaid i wladolion tramor fodloni gofynion eraill ar gyfer e-Fisa Indiaidd, gan gynnwys meddu ar basbort sy'n ddilys am o leiaf chwe mis o'r dyddiad cyrraedd, cerdyn debyd neu gredyd ar gyfer talu ffi, cyfeiriad e-bost gweithredol, a cwblhau'r ffurflen e-Fisa yn gywir gyda manylion personol a phasbort.

Efallai y bydd angen dogfennaeth ychwanegol ar gyfer e-Fusnes neu fisas e-feddygol. Gall gwallau yn y cais neu fethiant i fodloni manylebau llun arwain at wrthod y cais am fisa, gan arwain at amhariadau teithio.

Nodyn Pwysig: Ar gyfer cais e-Fisa India, mae gan unigolion yr opsiwn i ddarparu delwedd lliw neu ddu-a-gwyn, ond mae'n hanfodol bod y ffotograff yn adlewyrchu nodweddion yr ymgeisydd yn gywir, waeth beth fo'i fformat lliw.

Er bod llywodraeth India yn derbyn delweddau lliw a du-a-gwyn, ffafrir lluniau lliw oherwydd eu tueddiad i gynnig mwy o fanylion ac eglurder. Mae'n bwysig pwysleisio na ddylid gwneud unrhyw newidiadau i'r ffotograff gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol.

Meini Prawf ar gyfer Cefndir Lluniau e-Fisa Indiaidd

Wrth gipio delwedd ar gyfer e-Fisa Indiaidd, mae'n hollbwysig sicrhau bod y cefndir yn cydymffurfio â gofynion penodol. Dylai'r cefndir fod yn blaen, yn lliw golau, neu'n wyn, heb unrhyw ddelweddau, papur wal addurniadol, neu unigolion eraill sydd i'w gweld yn y ffrâm. Dylai'r gwrthrych leoli ei hun o flaen wal heb ei haddurno a sefyll tua hanner metr i ffwrdd i osgoi taflu cysgodion ar y cefndir. Yn nodedig, gallai unrhyw gysgodion ar y cefndir arwain at wrthod y llun.

Gwisgo Eyeglasses mewn Lluniau ar gyfer e-Fisa Indiaidd

Er mwyn sicrhau gwelededd wyneb yr ymgeisydd yn y llun e-Fisa Indiaidd, mae'n hanfodol cydnabod bod rhaid tynnu sbectol, gan gynnwys sbectol presgripsiwn a sbectol haul. Ar ben hynny, dylai'r pwnc sicrhau bod ei lygaid yn gwbl agored, ac nid yw'r llun yn arddangos effaith "llygad coch". Os oes effaith o'r fath yn bresennol, argymhellir ail-dynnu'r llun yn hytrach na cheisio ei dynnu gan ddefnyddio meddalwedd. Gall defnyddio fflach uniongyrchol ysgogi'r effaith "llygad coch", gan ei gwneud yn ddoeth i ymatal rhag ei ​​ddefnyddio.

Canllawiau ar gyfer Mynegiadau Wyneb mewn Lluniau e-Fisa Indiaidd

Wrth dynnu llun ar gyfer e-Fisa Indiaidd, mae cynnal mynegiant wyneb penodol o'r pwys mwyaf. Gwaherddir gwenu yn y llun fisa India, a dylai'r gwrthrych gadw mynegiant niwtral gyda'i geg ar gau, gan osgoi arddangos dannedd. Mae'r cyfyngiad hwn yn ei le oherwydd gall gwenu ymyrryd â mesuriadau biometrig cywir a ddefnyddir at ddibenion adnabod. O ganlyniad, ni fydd delwedd a gyflwynir gyda mynegiant wyneb amhriodol yn cael ei dderbyn, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd gyflwyno cais newydd.

Gwisgo Hijab Crefyddol mewn Lluniau e-Fisa Indiaidd

Mae llywodraeth India yn caniatáu gwisgo penwisg crefyddol, fel hijab, yn y llun e-Fisa, ar yr amod bod yr wyneb cyfan yn weladwy. Mae'n hanfodol tynnu sylw at y ffaith mai dim ond sgarffiau neu hetiau a wisgir at ddibenion crefyddol a ganiateir. Rhaid eithrio unrhyw ategolion eraill sy'n gorchuddio'r wyneb yn rhannol o'r ffotograff.

Fformat Ffeil a Maint Llun

Er mwyn i lun yr ymgeisydd gael ei dderbyn, rhaid iddo gadw at y maint cywir a manylebau ffeil. Gall methu â bodloni'r gofynion hyn arwain at wrthod y cais, gan olygu bod angen cyflwyno cais newydd am fisa.

Mae manylebau hanfodol y ffotograff yn cynnwys:

 • Sicrhewch fod maint y llun yn yr ystod o 10 KB (lleiafswm) i 1 MB (uchafswm). Os yw'r maint yn fwy na'r terfyn hwn, gallwch anfon y llun i info@indiavisa-online.org drwy e-bost.
 • Dylai uchder a lled y ddelwedd fod yn union yr un fath, ac ni chaniateir cnydio.
 • Rhaid i fformat y ffeil fod yn JPEG; byddwch yn ymwybodol na chaniateir uwchlwytho ffeiliau PDF a byddant yn cael eu gwrthod. Os oes gennych gynnwys mewn fformatau eraill, gallwch ei anfon ato info@indiavisa-online.org drwy e-bost.

Sut ddylai'r llun ar gyfer e-Fisa Indiaidd Edrych?

Gofynion Llun Visa India

Mae'r cais Visa Electronig Indiaidd yn gofyn am lun sy'n cael ei arddangos yn amlwg, yn ddarllenadwy, ac yn rhydd o unrhyw effeithiau aneglur. Mae'r llun hwn yn ddogfen adnabod hanfodol i'r ymgeisydd, gan fod swyddogion yr Adran Mewnfudo yn y maes awyr yn ei ddefnyddio i adnabod teithwyr gyda'r E-Fisa Indiaidd. Rhaid i nodweddion wyneb y llun fod yn weladwy iawn, gan alluogi adnabod manwl gywir ymhlith ymgeiswyr eraill ar ôl cyrraedd India.

Er mwyn cydymffurfio â Gofynion Pasbort Visa Indiaidd, dylai'r copi sgan o'r Pasbort wedi'i uwchlwytho gynnwys y dudalen (bywgraffiadol) gyntaf. Mae deall y gofynion hyn yn hanfodol ar gyfer cais Pasbort e-Fisa Indiaidd llwyddiannus.

O ran manylebau'r llun ar gyfer y Cais E-Fisa Indiaidd, rhaid iddo:

 • Mesur 350 × 350 picsel, yn unol â mandad awdurdodau Indiaidd
 • Rhaid i uchder a lled y ddelwedd fod yn union yr un fath, gan gyfieithu i tua dwy fodfedd. Mae cadw at y fanyleb orfodol hon yn sicrhau dull safonol ar gyfer pob cais E-Fisa Indiaidd.
 • Yn ogystal, dylai wyneb yr ymgeisydd feddiannu hanner cant i chwe deg y cant o'r llun.

Sut i uwchlwytho'r llun i'r e-Fisa Indiaidd?

Ar ôl cwblhau camau hanfodol y cais E-Fisa Indiaidd, sy'n cynnwys llenwi'r holiadur cais a thalu ffioedd Visa, bydd ymgeiswyr yn derbyn dolen i gyflwyno eu llun. I gychwyn y broses hon, mae'n ofynnol i ymgeiswyr glicio ar y 'Botwm Pori' a symud ymlaen i uwchlwytho'r ddelwedd ar gyfer y cais Visa electronig Indiaidd ar y ddolen a ddarperir.

Mae dau ddull ar gyfer cyflwyno'r ddelwedd.

 • Mae'r dull cychwynnol yn cynnwys lanlwytho'n uniongyrchol ar y wefan gan hwyluso'r cais E-Fisa Indiaidd.
 • Fel arall, gall ymgeiswyr ddewis yr ail opsiwn, sy'n golygu anfon y ddelwedd trwy e-bost i'r gwasanaeth.

Wrth atodi'r ddelwedd yn uniongyrchol trwy ddolen y wefan, mae'n bwysig sicrhau nad yw maint y ffeil yn fwy na 6 MB. Os yw'r ffeil delwedd yn fwy na'r maint penodedig hwn, fel arall gellir ei hanfon trwy e-bost.

Ffotograffau e-Fisa Indiaidd i'w Gwneud a'u Peidiwch â'u Gwneud

Dau:

 • Sicrhewch gyfeiriadedd portread y ddelwedd.
 • Dal y ddelwedd o dan amodau goleuo cyson.
 • Cynnal naws naturiol yn y ddelwedd.
 • Osgoi defnyddio offer golygu lluniau.
 • Sicrhewch nad yw'r ddelwedd yn aneglur.
 • Peidiwch â gwella'r ddelwedd gydag offer arbenigol.
 • Defnyddiwch gefndir gwyn plaen ar gyfer y ddelwedd.
 • Cael yr ymgeisydd i wisgo dillad patrwm plaen syml.
 • Canolbwyntiwch ar wyneb yr ymgeisydd yn y ddelwedd yn unig.
 • Cyflwyno golwg blaen wyneb yr ymgeisydd.
 • Darluniwch yr ymgeisydd gyda llygaid agored a cheg gaeedig.
 • Sicrhewch fod wyneb yr ymgeisydd yn gwbl weladwy, gyda gwallt wedi'i guddio y tu ôl i'r glust.
 • Gosod wyneb yr ymgeisydd yn ganolog yn y ddelwedd.
 • Gwahardd defnyddio hetiau, twrbanau neu sbectol haul; mae sbectol arferol yn dderbyniol.
 • Sicrhau gwelededd clir o lygaid yr ymgeisydd heb unrhyw effeithiau fflach.
 • Amlygwch y llinell wallt a'r ên wrth wisgo sgarffiau, hijab, neu orchuddion pen crefyddol.

Ddim yn:

 • Osgoi defnyddio modd tirwedd ar gyfer delwedd yr ymgeisydd.
 • Dileu effeithiau cysgod yn y ddelwedd.
 • Cadwch yn glir o arlliwiau lliw llachar a bywiog yn y ddelwedd.
 • Peidiwch â defnyddio offer golygu delweddau.
 • Atal aneglurder yn llun yr ymgeisydd.
 • Osgoi gwella'r ddelwedd gyda meddalwedd golygu.
 • Dileu cefndiroedd cymhleth yn y ddelwedd.
 • Atal rhag ymgorffori patrymau cymhleth a lliwgar yng ngwisg yr ymgeisydd.
 • Gwahardd unrhyw unigolion eraill yn y llun gyda'r ymgeisydd.
 • Hepgor golygfeydd ochr o wyneb yr ymgeisydd yn y ddelwedd.
 • Osgowch ddelweddau â cheg agored a/neu lygaid caeedig.
 • Dileu rhwystrau i nodweddion wyneb, fel gwallt yn disgyn o flaen y llygaid.
 • Gosodwch wyneb yr ymgeisydd yn y canol, nid ar ochr y llun.
 • Anogwch y defnydd o sbectol haul yn nelwedd yr ymgeisydd.
 • Dileu fflach, llacharedd, neu niwl a achosir gan sbectol yr ymgeisydd.
 • Sicrhewch welededd y lein gwallt a'r ên wrth wisgo sgarffiau neu ddillad tebyg.

A oes angen i weithiwr proffesiynol dynnu'r llun ar gyfer y cais E-Fisa Indiaidd?

Na, nid oes angen llun a dynnwyd yn broffesiynol yn y cais E-Fisa Indiaidd. Nid oes angen i ymgeiswyr ymweld â stiwdio ffotograffau na cheisio cymorth proffesiynol.

Mae gan lawer o ddesgiau cymorth gwasanaethau E-Fisa Indiaidd y gallu i olygu'r delweddau a gyflwynir gan ymgeiswyr. Gallant fireinio'r delweddau i gyd-fynd â'r manylebau a'r canllawiau a bennir gan awdurdodau Indiaidd.

Os ydych chi'n bodloni'r meini prawf penodedig ar gyfer lluniau Visa Indiaidd ac yn bodloni amodau cymhwyster ychwanegol, ynghyd â meddu ar y dogfennau angenrheidiol, gallwch chi gyflwyno'ch cais am y Visa Indiaidd yn ddiymdrech. Mae'r ffurflen gais ar gyfer y Visa Indiaidd yn syml ac yn syml. Ni ddylech ddod ar draws unrhyw heriau yn y broses ymgeisio nac wrth gael y Visa Indiaidd. Os bydd gennych unrhyw ansicrwydd ynghylch y gofynion llun neu faint llun pasbort ar gyfer y Visa Indiaidd, neu os oes angen cymorth neu eglurhad arnoch ar unrhyw fater arall, mae croeso i chi estyn allan i'r India Desg Gymorth Visa.

ARCHWILIO MWY:
Mae'r dudalen hon yn darparu canllaw cynhwysfawr, awdurdodol i'r holl ragofynion ar gyfer yr e-Fisa Indiaidd. Mae'n cwmpasu'r holl ddogfennau gofynnol ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol i'w hystyried cyn cychwyn y cais e-Fisa Indiaidd. Cael mewnwelediad i'r gofynion dogfen ar gyfer yr e-Fisa Indiaidd.


Mae e-Fisa Ar-lein Indiaidd yn hygyrch i ddinasyddion o dros 166 o genhedloedd. Unigolion o wledydd fel Yr Eidal, Deyrnas Unedig, Rwsia, Canada, Sbaeneg ac Philippines ymhlith eraill, yn gymwys i wneud cais am y Visa Indiaidd Ar-lein.