• SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegSbaeneg
 • GWNEWCH FISA INDIAN

Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd

Wedi'i ddiweddaru ar Feb 16, 2024 | Visa Indiaidd Ar-lein

Mae e-Fisa ar gyfer Cynorthwyydd Meddygol India yn caniatáu i nyrsys, cynorthwywyr ac aelodau o'r teulu roi sylw i'r prif glaf sydd angen triniaeth feddygol. Mae Visa India ar gyfer Gweinyddwyr Meddygol yn dibynnu ar e-Fisa Meddygol India y prif glaf.

Gall ymwelwyr rhyngwladol i India sy'n teithio yma at ddibenion triniaeth feddygol wneud cais am e-Fisa ar gyfer eu taith a elwir yn E-Fisa Meddygol. Ond yr un mor ddefnyddiol â'r broses hawdd hon yw'r siawns y byddan nhw'n teithio i wlad arall i gael prawf meddygol triniaeth yn unig yn eithaf main. Yn fwy tebygol na pheidio byddai aelodau o'r teulu gyda nhw a all ofalu amdanynt a'u cefnogi cyn ac ar ôl y driniaeth.

Er mwyn dod i mewn i'r wlad tra'n dod gyda'r ymwelydd gall yr aelodau hyn o'r teulu wneud cais am fisa electronig neu e-Fisa a olygir yn benodol ar eu cyfer. Mae Mewnfudo Indiaidd wedi sicrhau bod Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ar gael i aelodau teulu ymwelwyr â'r wlad sy'n dod fel cleifion am driniaeth feddygol. Gallwch wneud cais am y e-Fisa Cynorthwyydd Meddygol India ar gyfer India ar-lein yn lle gorfod mynd i Lysgenhadaeth India leol yn eich gwlad er mwyn ei gaffael.

Mae E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn fath arbennig o E-Fisa Indiaidd sy'n caniatáu i ofalwyr claf o wlad dramor fynd gyda nhw ar eu taith i India lle bydd y claf yn cael y cymorth meddygol a'r gefnogaeth orau gan y meddygol gorau. gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr yn y maes.

Gall y rhoddwyr gofal a ganiateir i fynd i mewn i India gyda'r claf sy'n dal yr E-Fisa Meddygol Indiaidd fod yn berthnasau i'r claf, ffrindiau'r claf, nyrsys y claf, cynorthwywyr y claf, ac ati. -Mae cysylltiad agos rhwng Fisa ac E-Fisa Meddygol Indiaidd y claf.

Gwladolion gwledydd tramor nad ydynt yn dal y pasbort Indiaidd, neu sydd ni fydd angen i drigolion parhaol India feddu ar E-Fisa Indiaidd sy'n gysylltiedig â'r pwrpas y dymunant ddod i mewn i'r wlad a phreswylio ynddi dros dro. Yn yr achos hwn, pwrpas ymweliad y teithiwr yw dibenion meddygol.

Felly, dylai'r teithiwr sy'n dod i mewn i'r wlad at ddibenion meddygol wneud cais am E-Fisa Meddygol Indiaidd. Fel hyn byddant yn gallu cyflawni eu holl ddibenion meddygol yn y ffordd orau bosibl gyda Visa dilys.

O ran ymweld â gwlad dramor fel teithiwr tramor at ddibenion meddygol, efallai y bydd y claf yn ei chael hi'n anodd ennill Visa ar gyfer y genedl honno. Fodd bynnag, o ran ennill Visa Indiaidd at ddibenion meddygol, sef yr E-Fisa Meddygol Indiaidd, mae'n hawdd gwneud cais am un ac ennill un hefyd.

Mae hyn oherwydd bod y gweithdrefnau ar gyfer ennill E-Fisa Indiaidd, waeth beth fo'r math, yn syml ac mae'r amser y mae'n ei gymryd i'r Fisa gyrraedd hefyd yn eithaf llai o'i gymharu â'r amser y bydd Visa Indiaidd yn cyrraedd os gwnewch gais am. trwy unrhyw gyfrwng arall. Dyna pam mae E-Fisa Indiaidd yn cael ei adnabod fel cyfrwng llwybr cyflym i gael E-Fisa Indiaidd.

Dyna hefyd un o'r rhesymau pam y dylai teithiwr ennill E-Fisa Indiaidd at ddibenion meddygol gan ei bod yn hawdd ennill un. Ond bydd yr ymgeisydd hefyd yn gallu mynd â dau o'i berthnasau neu ffrindiau gyda nhw pwy fydd yno gyda nhw yn ystod y daith gyfan i ofalu amdanyn nhw a hefyd i roi'r gefnogaeth a'r arweiniad angenrheidiol.

I fynd gyda'r claf sy'n dal E-Fisa Meddygol Indiaidd, bydd yn rhaid i'r perthynas, ffrind, nyrs neu unrhyw ofalwr arall wneud cais am fath E-Fisa Indiaidd a wneir yn arbennig ar eu cyfer. Gelwir y math E-Fisa Indiaidd arbennig hwn yn E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd.

Fel y mae'r enw ei hun yn ei awgrymu, bydd gofalwr y claf yn gallu rhoi sylw i'r claf yn yr ysbyty neu unrhyw sefydliad meddygol arall lle mae wedi'i dderbyn cyn ac ar ôl i'r driniaeth ddod i ben.

Gadewch i ni blymio i ddysgu mwy amdano!

Amodau Cymhwysedd ar gyfer Visa Cynorthwyydd Meddygol India

Mae'r weithdrefn ymgeisio ar gyfer Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn eithaf syml ond er mwyn i chi fod yn gymwys ar ei chyfer mae angen i chi fodloni ychydig o amodau cymhwysedd. Mae aelodau'r teulu sy'n mynd gyda chlaf sy'n teithio i India yn gymwys ar gyfer y Visa hwn. Ar wahân i'r gofynion cymhwysedd hyn ar gyfer y Fisa Cynorthwyydd Meddygol ar gyfer India, mae angen i chi hefyd fodloni'r amodau cymhwyster ar gyfer yr e-Fisa yn gyffredinol, ac os gwnewch hynny byddwch yn gymwys i wneud cais amdano.

Gall aelodau o'r teulu neu gynorthwywyr sy'n mynd gyda chlaf sy'n teithio i India i gael triniaeth feddygol gael fisa Cynorthwyydd Meddygol (Fisa MED X) sy'n cyd-fynd â hyd Fisa Meddygol y claf. Fodd bynnag, os yw plant dan oed yn mynd gyda rhiant gyda Fisa Meddygol, efallai y byddant yn derbyn X-Misc. fisa, a fydd yn ddilys am yr un hyd â Fisa Meddygol y prif ddeiliad fisa.

Ar gyfer gwladolion tramor, ac eithrio'r rhai o Bacistan a Bangladesh, gellir caniatáu uchafswm o ddau unigolyn (gweinyddwyr neu aelodau o'r teulu) MED X fisa ar yr un pryd. Mae gwladolion Pacistanaidd yn gymwys ar gyfer un cynorthwyydd yn unig, tra gall gwladolion Bangladeshaidd gael hyd at dri cynorthwyydd gyda nhw.

Hyd ei Ddilysrwydd

Fel y Visa Meddygol Indiaidd, Visa tymor byr yw Visa Mynychwr Meddygol India ac mae'n ddilys am 60 diwrnod yn unig o'r dyddiad mynediad o’r ymwelydd â’r wlad, felly dim ond os ydych yn bwriadu aros am ddim mwy na 60 diwrnod ar yr un pryd y byddech yn gymwys ar ei gyfer. Ond gellir cael y Fisa Cynorthwyydd Meddygol ar gyfer India deirgwaith y flwyddyn felly os oes angen i chi ddod yn ôl i'r wlad sy'n mynd gyda'r claf am driniaeth feddygol ar ôl 60 diwrnod cyntaf eich arhosiad yn y wlad yna gallwch wneud cais amdano ddau arall. amseroedd o fewn blwyddyn.

Visa Mynychwr Meddygol India

Beth Yw Ystyr E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

Yn gyffredinol, rhoddir Visa electronig Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd i ddau gynorthwyydd claf sy'n dal E-Fisa Meddygol Indiaidd. Mae deiliad E-Fisa Meddygol Indiaidd yn fwyaf tebygol o ddal E-Fisa Meddygol Indiaidd am gael triniaeth feddygol yn India. A dyna hefyd y rheswm y bydd y cynorthwyydd hefyd yn mynd gyda nhw i India.

Yn gyffredinol, mae E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn cael ei roi i aelodau teulu'r claf sy'n dod i mewn i'r wlad gydag E-Fisa Meddygol Indiaidd. Ond mewn llawer o achosion, mae'r Fisâu hefyd yn cael eu rhoi i ffrindiau, perthnasau, nyrsys, ac ati yr ymgeisydd.

Bydd E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn parhau'n ddilys am chwe deg diwrnod o'r dyddiad y cafodd ei roi i'r ymgeisydd. Ni ellir ymestyn na throsi'r Visa hwn i unrhyw fathau eraill o E-Fisa Indiaidd. Dylai ymgeiswyr o wledydd tramor a fydd yn dod i mewn i India gyda'r E-Fisa Indiaidd hwn gwblhau a Ffurflen gais eVisa Indiaidd am yr un peth.

Beth Yw'r Broses Ymgeisio ar gyfer E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

I orffen llenwi'r ffurflen gais eVisa Indiaidd yn llwyddiannus ac yn gywir, bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd ddarparu rhywfaint o wybodaeth hanfodol yn ymwneud â'i Fisa. Mae'r wybodaeth hanfodol hon yn gysylltiedig yn gyffredinol â'u manylion personol fel eu henw llawn, dyddiad geni, cenedligrwydd, man geni, ac ati.

 • Enw llawn (enw cyntaf ac enw olaf).
 • Dyddiad geni
 • Man geni
 • Cyfeiriad preswyl
 • Manylion cyswllt
 • Data pasbort

Ynghyd ag adrannau amrywiol o gwestiynau yn y ffurflen gais eVisa Indiaidd, gall yr ymgeisydd ddisgwyl llenwi sawl cwestiwn yn ymwneud â diogelwch sydd fel arfer yn gysylltiedig â chofnod troseddol blaenorol yr ymgeisydd.

Unwaith y bydd y ffurflen gais eVisa Indiaidd ar gyfer E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd wedi'i llenwi, dylai'r ymgeisydd wneud taliad ar-lein o'r taliadau Fisa gan ddefnyddio cerdyn credyd dilys neu gerdyn debyd dilys. Os caiff E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ei gymeradwyo gan Lywodraeth India, yna gall yr ymgeisydd ddisgwyl i'r Fisa gyrraedd eu mewnflwch e-bost.

Beth Yw'r Gofynion ar gyfer Cymhwyso E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

Mae gofynion E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd nid yn unig yn debyg i ofynion E-Fisa Meddygol Indiaidd, ond maent yn debyg i'r gofynion bron pob math o E-Fisas Indiaidd.

Y gofynion cyffredinol a welir ar gyfer pob math o E-Fisa Indiaidd yw a copi wedi'i sganio o basbort yr ymgeisydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth eu brodor. Hefyd, dim ond deiliaid pasbort safonol all wneud cais am E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd. Mae hyn yn awgrymu na fydd deiliaid pasbort diplomyddol yn cael cyfle i wneud cais am Fisa Indiaidd ar-lein.

Ynghyd â'r copi wedi'i sganio o'r pasbort, bydd yn ofynnol hefyd i ymgeisydd yr E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd gyflwyno llun diweddaraf ohonynt eu hunain a ddylai fod mewn lliw ac mewn fformat ffeil JPEG. Dylai'r copi pasbort fod mewn fformat ffeil PDF.

Gan symud ymlaen, bydd gofyn i'r ymgeisydd feddu ar gyfeiriad e-bost gweithredol hefyd ar gyfer cymhwyso E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd. Fel y trafodwyd eisoes uchod, dylai'r ymgeisydd gyflwyno manylion ei gerdyn credyd neu gerdyn debyd dilys a fydd yn cael ei ddefnyddio i dalu ffioedd E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ar ei borth talu ar-lein.

Mae angen i'r teithiwr sy'n dod i mewn i'r wlad gydag E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd sicrhau ei fod yn dal tocyn hedfan dwyffordd i'r wlad y daeth i India ohoni. Neu os ydynt yn bwriadu teithio i drydydd cyrchfan, yna dylent ddal tocyn hedfan taith ymlaen.

Ynghyd â'r dogfennau hyn a gofynion eraill, mae angen i ymgeisydd E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd gyflwyno gwybodaeth a ffeiliau am y claf sy'n dal yr E-Fisa Meddygol Indiaidd. Mae’r wybodaeth am y claf y mae’n mynd i roi sylw iddo fel cynorthwyydd meddygol fel a ganlyn:

 • Enw'r claf sy'n dal E-Fisa Meddygol Indiaidd ar gyfer cael triniaeth feddygol yn India.
 • Rhif Fisa cais E-Fisa Meddygol Indiaidd y claf. ID cais y claf fydd y rhif hwn.
 • Rhif pasbort deiliad Visa electronig meddygol Indiaidd y bydd yr ymgeisydd cynorthwyydd meddygol yn dod i India gydag ef.
 • Dyddiad geni deiliad E-Fisa Meddygol Indiaidd.
 • Yn olaf, bydd yn rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno cenedligrwydd deiliad E-Fisa Meddygol Indiaidd y bydd yn byw dros dro yn India ar ei gyfer.

Pa mor hir y gall y cynorthwyydd meddygol Aros Yn India Gyda'r E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

Mae angen i ymgeisydd E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd lenwi'r ffurflen gais a chwblhau'r gweithdrefnau eraill mewn ffordd sy'n gywir ac yn rhydd o wallau. Bydd hyn yn sicrhau fisa cymeradwy.

Unwaith y bydd E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer yr ymgeisydd, bydd yn gallu ennill dilysrwydd am chwe deg diwrnod. Mae'r dilysrwydd hwn yn cael ei gyfrif o'r diwrnod y mae'r ymgeisydd yn dod i mewn i India fel eu cofnod cyntaf.

Gall cynorthwywyr meddygol y claf sydd wedi dod i mewn i'r wlad gydag E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd aros yn barhaus am y cyfnod o drigain diwrnod yn India. Neu gallant adael y wlad a mynd i mewn ddwywaith o fewn y cyfnod dilysrwydd hwn yn unol ag angen y sefyllfa.

Dylai gwladolion gwledydd tramor sy'n dymuno ennill y math E-Fisa Indiaidd hwn nodi y byddant yn cael eu galluogi i wneud cais ac ennill E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd dair gwaith yn y cyfnod o dri chant chwe deg pump o ddiwrnodau.

Bydd hyn yn cael ei ystyried yn ddefnyddiol oherwydd efallai y bydd yn rhaid i'r cynorthwyydd meddygol ddod i mewn i'r wlad eto gyda'r claf a allai fod eisiau ceisio triniaeth feddygol am gyfnod hirach yn India. Mae angen i'r ymgeisydd wirio holl ofynion a meini prawf cymhwyster yr E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ac yna dim ond mynd ymlaen i wneud cais am un.

Mae'r holl ofynion, safonau cymhwyso a'r meini prawf cymhwyster ar gael i'r ymgeisydd ar y wefan lle bydd yn gwneud cais am y Fisa.

Crynodeb E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd

Gellir ennill E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd mewn tri cham hawdd sydd ar gael ar bob gwefan E-Fisa Indiaidd. Fel aelod o deulu neu berthynas claf, dylai’r cynorthwyydd meddygol sicrhau ei fod yn mynd gyda’r claf i’r wlad fel y gall ofalu amdano bob amser.

Mae hyn wedi'i wneud yn hawdd gan Lywodraeth India yn 2014 gan y bydd dau aelod o deulu neu ffrind yr ymgeisydd yn cael mynediad i'r wlad gyda'r claf gydag E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd y gellir ei gael yn llawn ar-lein gan ei bod yn ddogfen awdurdodi teithio electronig sy'n gweithredu fel trwydded ddilys i ddod i mewn ac aros yn y wlad am gyfnod penodol.

Cwestiynau Cyffredin Am E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd

Cwestiwn: Pwy fydd yn cael ei alluogi i wneud cais am E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

Bydd perthnasau agos, aelodau teulu neu ffrindiau agos y claf yn cael caniatâd i wneud cais am E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Meddygol Indiaidd. Y nifer uchaf o E-Fisâu Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd a roddir fesul claf sy'n dal E-Fisa Meddygol Indiaidd yw dau.

Felly, mae hyn yn golygu y bydd dau aelod o deulu neu ddau berthynas yr ymgeisydd yn cael eu galluogi i wneud cais am E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ar-lein.

Cwestiwn:- Sut gall cynorthwyydd meddygol claf gael E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd?

Mae'r broses i ennill E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn syml. Yn bennaf, bydd yr ymgeisydd yn cael ei alluogi i wneud cais am y-Fisa ar-lein. Yna byddant yn cael ffurflen gais eVisa Indiaidd y dylid ei llenwi â gwybodaeth a gymerir o'u pasbortau.

Yna dylid atodi'r dogfennau hanfodol. Ac yna bydd angen i'r ymgeisydd wneud taliad ar-lein am dalu ffioedd eu E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd trwy eu cerdyn credyd neu gerdyn debyd dilys.

Unwaith y bydd y cais am Fisa yn cael ei anfon at Lywodraeth India i'w gymeradwyo ac unwaith y bydd yn cyrraedd mewnflwch e-bost yr ymgeisydd gyda'r statws 'a Ganiateir', byddant yn gallu ei ddefnyddio fel trwydded ddilys i deithio i India gyda'r claf sy'n yw deiliad yr E-Fisa Meddygol Indiaidd.

Cwestiwn: Beth yw'r gofynion a gyflawnir gan ymgeiswyr E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ar gyfer ennill y Fisa ar-lein?

Gofynion sylfaenol E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yw pasbort dilys, cerdyn credyd dilys neu gerdyn debyd sy'n perthyn i fanc a dderbynnir gan borth talu E-Fisa Indiaidd ar-lein. Yna bydd angen cyfeiriad e-bost dilys hefyd yn y rhestr o ofynion sylfaenol ar gyfer E-Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd.

Y gofynion ar wahân i'r rhai sylfaenol yw'r tocyn dychwelyd neu hedfan ymlaen, digon o arian, copïau o'r pasbort a'r llun diweddaraf, ac ati.

Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd -Evisa - Cwestiynau Cyffredin

Triniaeth feddygol yw un o'r pethau sydd ei angen fwyaf ar frys sy'n caniatáu i bobl o bob rhan o'r wlad ddod i India. Yn unol â'r cofnodion, ystyrir mai cyfleusterau meddygol India yw'r rhai gorau.

Er y gall triniaeth feddygol fod yn un o'r rhesymau drosoch chi teithio i India, gall un o aelodau'ch teulu fynd gyda chi trwy'r broses gyfan hon.

Yn unol â llywodraeth India, gellir caniatáu hyd yn oed dau aelod o'r teulu gydag un person os ydynt yn teithio i India i gael eu harchwiliad meddygol.

Er mwyn manteisio ar y cyfleuster hwn, rhaid cymryd a fisa cynorthwyydd meddygol. Gall y bobl sy'n ymuno â chi wneud cais am a Fisa cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd sy'n naturiol yn cael ei ganiatáu i chi ynghyd â'r Fisa e-Feddygol Indiaidd a roddir i'r claf. Gall hyn fod yn ffordd gyfleus o fod gyda'ch anwyliaid yn ystod cyfnodau anodd triniaeth feddygol.

Pa mor hir mae'r e-Fisa Cynorthwyydd e-feddygol yn ddilys yn India?

 

Unwaith y byddwch yn cyrraedd India, gallwch aros hyd at 60 diwrnod gan ddechrau o'r dyddiad cyrraedd gyda chymorth y ddarpariaeth a ddarperir gan y Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd.

Cyhoeddir y fisa hwn nifer o dair gwaith o fewn cyfnod o 12 mis. Rhaid cofio mai dim ond ar gyfer y bobl sy'n mynd gyda'r claf y mae'r Fisa Cynorthwyydd Meddygol. Rhaid i'r claf gael an fisa e-feddygol cyn dod i India am driniaeth.

Dogfennau sydd eu hangen i wneud cais am Fisa e-feddygol Indiaidd

Ar gyfer Fisa e-feddygol Indiaidd, bydd angen i chi ddarparu ychydig o ddogfennau allweddol i sicrhau proses ymgeisio llyfn.

 • Dylai copi lliw wedi'i sganio o dudalen gyntaf eich pasbort cyfredol gynnwys eich manylion a'ch gwybodaeth pasbort.
 • Yn ogystal, bydd angen i chi gyflwyno llun lliw diweddar ar ffurf pasbort a dynnir yn unol â'r manylebau gofynnol.

Mae'r dogfennau hyn yn hanfodol i brosesu eich Fisa meddygol Indiaidd cais, felly gwnewch yn siŵr eu bod yn barod cyn dechrau eich cais.

Wrth wneud cais am y Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd ar gyfer India, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais. Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys y canlynol:

 • Enw'r person sy'n brif ddeiliad y Fisa e-Feddygol Indiaidd (h.y., y claf).
 • Rhif Fisa neu ID cais y prif ddeiliad Visa e-Feddygol.
 • Rhif pasbort y prif ddeiliad Visa e-Feddygol.
 • Dyddiad geni'r deiliad Visa e-Feddygol gorau.
 • Cenedligrwydd y prif ddeiliad Visa e-Feddygol.

Bydd cael y wybodaeth hon yn barod pan fyddwch yn llenwi eich cais yn helpu i sicrhau ei bod yn cael ei phrosesu'n llyfn ac yn gyflym.

Sut Mae'r Fisa Cynorthwyydd e-feddygol yn Gweithio?

Os ydych yn dod o un o'r gwledydd neu'r tiriogaethau cymwys, gallwch wneud cais am Fisa e-Feddygol Indiaidd ar-lein cyn eich taith i India. Mae'r broses gymeradwyo fel arfer yn cymryd tua phedwar diwrnod, ond gall gymryd mwy o amser mewn rhai achosion.

Os oes gennych aelod o'r teulu neu ddau yn dod gyda chi at ddibenion meddygol, gallant wneud cais am Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd. Mae'r math hwn o Visa yn caniatáu i aelodau'r teulu aros yn India am yr un hyd â'r person sy'n dal y Visa e-feddygol Indiaidd.

Unwaith y bydd eich cais wedi'i adolygu a'i gymeradwyo, eich Indiaidd Visa Mynychwr e-Feddygol yn cael ei anfon trwy e-bost. Bydd hyn yn caniatáu ichi deithio i India at ddibenion meddygol.

Felly, sicrhewch fod gennych fynediad i'ch e-bost a'ch bod wedi darparu gwybodaeth gyswllt gywir i sicrhau proses fisa llyfn.

Beth mae'r Visa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd yn Rhoi'r Hawl i Chi ei Wneud?

Mae'r Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd yn fath arbennig o Fisa sy'n caniatáu i aelodau teulu deiliad fisa e-feddygol fynd gyda nhw yn ystod eu triniaeth feddygol yn India. Os ydych chi'n bwriadu gwneud cais am y Visa hwn, dyma rai pethau allweddol y dylech chi eu gwybod.

Yn gyntaf, rhaid i bob teithiwr gael digon o adnoddau ariannol i dalu am eu treuliau yn India. Mae hyn yn cynnwys llety, bwyd, ac unrhyw angenrheidiau eraill. Yn ogystal, mae'n orfodol cario copi o'r e-Visa India cymeradwy gyda chi bob amser yn ystod eich ymweliad.

Mae hefyd yn bwysig nodi y bydd angen tocyn dwyffordd neu docyn ymlaen pan fyddwch yn gwneud cais am eich tocyn Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd. Rhaid i bob teithiwr gael pasbort, waeth beth fo'i oedran, ac ni ellir cynnwys plant yn y cais ar-lein-Fisa o'u rhieni.

Yn olaf, rhaid i'ch pasbort fod yn ddilys am o leiaf chwe mis o'r dyddiad cyrraedd India a rhaid iddo gael o leiaf dwy dudalen wag i'r awdurdodau mewnfudo a rheoli ffiniau osod eu stampiau mynediad ac ymadael.

Felly, os ydych chi'n bwriadu mynd gyda rhywun annwyl i gael triniaeth feddygol yn India, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod y Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd Gofynion.

Pa mor hir mae'r Visa Cynorthwyydd e-feddygol yn ddilys yn India?

Os ydych yn teithio i India i fynd gyda rhywun sy'n mynd i dderbyn triniaeth feddygol, gallwch wneud cais am Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd. Ar ôl ei gymeradwyo, mae'r Visa hwn yn caniatáu ichi aros yn India am hyd at 60 diwrnod o'r diwrnod y byddwch chi'n cyrraedd.

Mae gennych hefyd yr opsiwn i adael y wlad a dychwelyd hyd at 2 waith arall o fewn 60 diwrnod. Mae'n bwysig nodi mai dim ond ar y cyd â ffurflen fisa y gellir defnyddio'r math hwn o fisa Fisa e-feddygol Indiaidd ac yn ddilys am dair taith o fewn blwyddyn.

Cwestiynau Cyffredin am Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd

Pwy all wneud cais am fisa Cynorthwyydd Meddygol?

Ans. Os oes gennych chi aelod o'ch teulu yn teithio i India i gael triniaeth feddygol, gallwch wneud cais am Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd ar-lein. Mae'r Visa hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer unigolion sy'n mynd gyda chlaf i gael triniaeth feddygol yn India. Gallwch wneud cais am hyd at dri Fisâu Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd mewn blwyddyn, a gellir rhoi'r Visa hwn i bob claf i uchafswm o ddau aelod o'r teulu. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y Fisa Cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd dim ond wrth deithio gyda'r claf y gellir ei ddefnyddio, y mae'n rhaid iddo feddu ar fisa e-feddygol ar gyfer India.

Sut i gael fisa Cynorthwyydd Meddygol ar gyfer India?

Ans. Os oes gennych chi aelod o'r teulu sy'n ceisio triniaeth feddygol yn India, gallwch chi wneud cais yn hawdd am Fisa cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd drwy lenwi ffurflen ar-lein. Mae'r ffurflen yn gofyn i chi ddarparu eich gwybodaeth bersonol, manylion pasbort, a gwybodaeth gyswllt. Bydd gofyn i chi hefyd ateb ychydig o gwestiynau diogelwch.

Cwblhau'r Fisa cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd mae'r cais yn syml a gellir ei wneud mewn munudau. Llenwch y wybodaeth ofynnol ac atodwch gopïau digidol o'ch pasbort a dogfennau ategol eraill. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, gallwch ddisgwyl derbyn eich cymeradwyaeth Fisa cynorthwyydd e-feddygol Indiaidd o fewn ychydig ddyddiau busnes, wedi'i anfon yn uniongyrchol i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych.

Y seiliau y gallwch wneud cais am Fisa Cynorthwyydd Meddygol India arnynt

Dim ond os ydych chi'n teithio gyda rhywun sydd eisoes wedi gwneud cais am Fisa Meddygol India ac y byddwch chi'n derbyn triniaeth feddygol yn India y gallwch chi wneud cais am y Fisa Mynychwr Meddygol ar gyfer India. Dim ond 2 Fisa Cynorthwyydd Meddygol sy'n cael eu rhoi yn erbyn un Fisa Meddygol, sy'n golygu mai dim ond dau berson fyddai'n gymwys i deithio i India ynghyd â'r claf sydd eisoes wedi caffael neu wedi gwneud cais am Fisa Meddygol.

Gofynion ar gyfer Visa Cynorthwyydd Meddygol India

Mae llawer o'r gofynion ar gyfer y cais am Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yr un peth â'r rhai ar gyfer e-Fisâu eraill. Mae'r rhain yn cynnwys copi electronig neu gopi wedi'i sganio o dudalen (bywgraffyddol) gyntaf pasbort yr ymwelydd, sef y Pasbort safonol, heb fod yn Ddiplomyddol nac unrhyw fath arall o Basbort, ac y mae'n rhaid iddo barhau'n ddilys am o leiaf 6 mis o'r dyddiad mynediad i India, fel arall byddai angen i chi adnewyddu'ch pasbort. Y gofynion eraill yw copi o lun lliw pasbort diweddar yr ymwelydd, cyfeiriad e-bost gweithredol, a cherdyn debyd neu gerdyn credyd i dalu'r ffioedd ymgeisio. Byddai gofyn i chi hefyd feddu ar a tocyn dychwelyd neu ymlaen allan o'r wlad. Ar wahân i'r dogfennau a'r wybodaeth hyn gofynion eraill sy'n benodol i Fisa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yw dogfennau a manylion sy'n ymwneud â deiliad y Fisa Meddygol y byddent yn mynd gydag ef. Mae'r rhain yn cynnwys enw'r claf y mae'n rhaid iddo fod yn ddeiliad y Fisa Meddygol, rhif y Fisa neu ID Cais deiliad y Fisa Meddygol, Rhif Pasbort deiliad y Fisa Meddygol, dyddiad geni deiliad y Fisa Meddygol, a Chenedligrwydd deiliad y Fisa Meddygol.

Dylech wneud cais am Fisa Mynychwr Meddygol India o leiaf 4-7 diwrnod ymlaen llaw eich taith hedfan neu ddyddiad mynediad i'r wlad. Er nad yw'r Visa Cynorthwyydd Meddygol ar gyfer India yn gofyn ichi ymweld â Llysgenhadaeth India, dylech sicrhau bod gan eich pasbort ddwy dudalen wag i'r Swyddog Mewnfudo eu stampio yn y maes awyr. Fel e-Fisâu eraill, mae'n rhaid i ddeiliad Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd ddod i mewn i'r wlad o'r Swyddi Gwirio Mewnfudo cymeradwy sy'n cynnwys 31 maes awyr a 5 porthladd ac mae'n rhaid i'r deiliad adael y Postiadau Gwirio Mewnfudo cymeradwy hefyd. 

Mae e-Fisa Cynorthwyydd Meddygol India yn ei gwneud yn ofynnol ichi ddarparu manylion y prif gleifion sydd eu hangen e-Fisa Meddygol India. Sylwch, os ydych chi ymweld ag aelodau'ch teulu, ffrindiau, ymweld am drip Ioga neu ddibenion gweld a thwristiaeth, yna'ch angen i wneud cais amdano e-Fisa Twristiaeth India. Ar gyfer unrhyw daith rydych chi'n bwriadu mynd i India sy'n gysylltiedig â hi recriwtio, ymweld â chwmnïau, cyfarfodydd yn ymwneud â masnach, cyfarfodydd busnes, gweithredu fel arbenigwr mewn prosiect newydd neu barhaus, trafodaethau masnachol, cynadleddau, ffeiriau masnach a chyfarfodydd busnes neu ddiwydiannol a thrafodaethau, mae'n rhaid i chi wneud cais am India Busnes e-Fisa Ar-lein.

 

I grynhoi:

 • Mae Visa Cynorthwyydd Meddygol Indiaidd yn fisa i bobl sydd eisiau gwneud hynny mynd gyda chlaf gyda Fisa Meddygol Indiaidd.

 • Mae'r fisa yn yn ddilys am 60 diwrnod a gellir ei gael dair gwaith y flwyddyn.

 • Rhaid i gynorthwywyr gael pasbort dilys a thocyn awyr yn ddewisol.

 • Rhaid iddynt hefyd ddarparu prawf o'u perthynas â'r claf a phrawf o driniaeth feddygol y claf yn India. E-bostiwch a chysylltwch â ni ar gyfer Llythyr Ysbyty enghreifftiol.


Mae dros 171 o genhedloedd yn gymwys ar gyfer e-Fisa Ar-lein Indiaidd. Dinasyddion o Unol Daleithiau, Deyrnas Unedig, Awstralia, Cambodia, Cuba ac Albania ymhlith cenhedloedd eraill yn gymwys i wneud cais am Fisa Indiaidd Ar-lein.